Thomas von der Dunk

Thomas von der Dunk (Soest 1961) is cultuurhistoricus en publicist. Hij studeerde van 1979 tot 1988 Kunstge­schiedenis en Arche­ologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij cum laude afstudeerde op een scriptie over de overheids­bemoeienis met de kerkbouw in Gelderland ten tijde van koning Willem I.

Van 1989 tot 1993 was hij als AIO ver­bon­den aan de vakgroep Ge­schiedenis van de Univer­si­teit Lei­den en promoveerde daar in 1994 op zijn dis­ser­tatie over het propagandisti­sche gebruik van openba­re monumenten in het Heilige Roomse Rijk door de Habsburgers in hun concurren­tie­strijd met de Bourbons tussen de late Middeleeuwen en 1740.

Hij was onderzoeker bij de vakgroepen geschiedenis van de Universiteit Utrecht en Leiden van 1994 tot. 2002. Sinds 2007 is hij als gastonderzoeker verbonden aan de vakgroep Europese Studies van de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2002 is hij gevestigd als zelfstandig publicist en politiek commentator. Hij schrijft in tal van wetenschappelijke tijdschriften over thema’s uit de Nederlandse, Duitse en Europese architectuur- en cultuurgeschiedenis van de zestiende tot de negen­tiende eeuw, en in kranten, weekbladen en vaktijdschriften over actuele onderwer­pen uit de nationale en internatio­nale politiek.